top of page

Zasady współpracy

Współpraca z PrintPoint

R E G U L A M I N

§1 Warunki ogólne.

 1. Postanowienia poniższego regulaminu dotyczą wszystkich klientów zamawiających usługi poligraficzne w PrintPoint Norbert Regulski.

 2. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.

 3. W chwili wysłania przez Klienta zamówienia powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez PrintPoint Norbert Regulski, które zostanie zapłacone w formie przedpłaty, gotówką / gotówką kurierowi przy dostawie lub przelewem w przypadku firm, które uzyskały w PrintPoint Norbert Regulski kredyt kupiecki.


§2. Ceny

 1. 1. Ceny opublikowane w cenniku PrintPoint są cenami netto do których doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. Wyjątkiem jest cennik działu "KSEROWNIA" gdzie podawane są ceny z podatkiem VAT w wysokości 23%.
  2. Klienci, którzy prowadzą działalność usługową w zakresie poligrafii, fotografii, reklamy, architektury lub szkoleń-edukacji oraz odsprzedają zakupione w PrintPoint Norbert Regulski produkty lub usługi klientom końcowym otrzymają status dealera i mogą ubiegać się o ceny dealerskie.
  3. ​PrintPoint Norbert Regulski zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenniku bez uprzedzania Klientów.
  4. Do Książek oznaczonych numerm ISBN doliczany jest podatek VAT w wysokości 5%. PrintPoint Norbert Regulski drukuje ww. książki (PKWiU 22.11), oznaczone symbolem ISBN na materiałach własnych i z chwilą wydania ich Odbiorcy, przenosi na niego prawo do rozporządzania nimi jak właściciel. Informacja o nadaniu symbolu ISBN dla książek wymienionych na fakturze powinna być w posiadaniu jej Odbiorcy, aby w razie kontroli udokumentować prawo do korzystania ze stawki 5% VAT.


§3. Realizacja zamówień

 1. Zlecenia wprowadzane są do systemu przez pracowników PrintPoint (przesłane drogą mailową lub składane osobiście).

 2. Rejestracja zleceń wykonywane są wyłącznie przez pracowników Biura Obsługi Klienta w godzinach od 8:00 do 17:00.

 3. Pliki komputerowe niezbędne do realizacji zlecenia należy przygotowywać zgodnie ze specyfikacją techniczną podaną przez PrintPoint i zgodnie z makietami zamieszaczami z dziale "Strefa Wiedzy".

 4. Zlecenia zawierające pliki uszkodzone czyli nie otwierające się, nie dające się zaimportować, zapisane w nieobsługiwanym formacie lub zawirusowane są usuwane, a PrintPoint informuje Klienta o tym fakcie w formie e-maila niezwłocznie po wykryciu jednak nie później niż data realizacji zamówienia.

 5. PrintPoint pobiera dodatkową opłatę za przygotowanie (bez ingerencji w zawartość pliku) w przypadku, gdy do zamówień zostaną dołączone pliki w innym niż zalecany w "Strefa Wiedzy" formacie.


§4. Terminy realizacji i warunki dostaw zamówień

 1. Przez termin realizacji rozumiemy maksymalny czas potrzebny na wykonanie zamówienia przez drukarnię. Wysyłka następuje w następnym dniu roboczym. (Np. termin realizacji 3 dni robocze -> wysyłka w 4 dniu roboczym.)

 2. Terminy realizacji zamówień podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. Dla zamówień złożonych do godz. 10.00 okres realizacji liczy się w pełnych dniach roboczych od chwili złożenia zamówienia, w pozostałych przypadkach od godz. 8.00 następnego dnia roboczego.

 3. Dla zamówień złożonych z więcej niż jednego zlecenia (pracy do wykonania), termin realizacji zamówienia jest określony przez zlecenie o najdłuższym terminie realizacji.

 4. Maksymalny termin realizacji zamówienia jest podawany w podsumowaniu zamówienia, w e-mailu z potwierdzeniem rejestracji zamówienia.

 5. Terminy realizacji zamówień lub jednego ze zleceń występujących w zamówieniu mogą być niedotrzymane ze strony PrintPoint Norbert Regulski w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. awaria). W takim jednak przypadku Klient jest o tym fakcie informowany najpóźniej w dniu maksymalnego terminu realizacji.

 6. Maksymalny termin dostawy na adres podany przez Klienta jest sumą terminu realizacji zamówienia oraz czasu dostarczenia przesyłki przez kuriera. Czas dostarczenia przesyłki wynosi zazwyczaj 1, maksymalnie 3 dni robocze. Za terminowość dostaw odpowiada firma kurierska realizująca przesyłkę.

 7. Jeśli rzeczywisty termin realizacji zlecenia  jest krótszy od terminu deklarowanego w podsumowaniu zamówienia, Klient jest o tym fakcie informowany e-mailem, w dniu wysyłki towaru lub jego gotowości do odbioru w siedzibie PrintPoint Norbert Regulski.

 8. W wypadku zrealizowania dwóch lub więcej zamówień w tym samym terminie (pochodzących od tego samego Klienta, z tym samym adresem wysyłkowym) PrintPoint Norbert Regulski może podjąć decyzję o zapakowaniu ich do jednej przesyłki w celu ograniczenia kosztów dostawy.

 9. W przypadku wysyłki towaru, przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel następuje z chwilą wydania towaru klientowi przez kuriera, do tego czasu za towar odpowiada PrintPoint Norbert Regulski.


§5. Zlecenia expresowe.

 1. Wybrana oferta jest dostepna w trybie „ekspres".

 2. Tryb „expres” dostępny jest tylko i wyłącznie wtedy gdy maszyny potrzebne do realizacji danej usługi mają wolne moce produkcyjne, nie są serwisowane ani uszkodzone.

 3. Praca w trybie „expres” jest realizowana tak szybko jak tylko to możliwe. Terminy realizacji zamówień ekspresowych podawane są w godzinach lub dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. Dla zamówień złożonych do godz. 10.00 okres realizacji liczy się w pełnych dniach roboczych od chwili złożenia zamówienia, w pozostałych przypadkach od godz. 8.00 następnego dnia roboczego.

 4. Dla zamówień złożonych z więcej niż jednego zlecenia (pracy do wykonania), termin realizacji zamówienia jest określony przez zlecenie o najdłuższym terminie realizacji, z uwględnieniem skróconych terminów realizacji zleceń ekspresowych.

 5. W przypadku niemożności zrealizowanie zlecenia ekspresowego w terminie, Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie tak szybko jak to możliwe.


§6. Odpowiedzialność za jakość

 1. Prace w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. PrintPoint Norbert Regulski nie sprawdza, nie wprowadza poprawek i modyfikacji do dostarczonych plików.

 2. PrintPoint Norbert Regulski gwarantuje jakość określoną w specyfikacjach zamieszczonych na stronie w dziale produktu lub w specyfikacji przesłanej mailem.

 3. PrintPoint Norbert Regulski nie odpowiada za wszelkie rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami Klienta a faktycznym wydrukiem, o ile przed realizacją zlecenia nie został dostarczony zakceptowany przez Klienta i opatrzony pieczęcią PrintPoint Norbert Regulski oraz datą wykonania, wzorzec/odbitka próbna wykonana na maszynie, oprogramowaniu oraz mediach przy użyciu których, ma zostać wykonany właściwy nakład. Odbitki próbne oraz ewentualne, zlecone na ich podstawie nakłady wykonywane i wyceniane są wyłacznie jako pełne arkusze drukarskie.


§7. Postępowanie z wyrobem będącym własnością Klienta

 1. Plik dostarczony do PrintPoint Norbert Regulski drogą internetową firma zobowiązuje się do skasowania po upływie maksymalnie miesiąca od daty odbioru lub wysyłki pracy.

 2. Nośniki elektroniczne na których dostarczane są prace nie są odsyłane do Klienta. Istnieje możliwość odbioru osobistego. Po upływie maksymalnie dóch tygodni od realiazacji zlecenia nośnik wraz z zawartością jest niszczony.

 3. Własność intelektualna klienta zawarta w jego plikach przesłanych internetem do PrintPoint Norbert Regulski jest chroniona przed dostępem osób trzecich tylko w przypadku jeśli pliki zostały przesłane na indywidualne konto FTP (tworzone tylko dla klientów wymagających tego typu dostarczania prac). Ochronie takiej nie podlega ogólnodostępne konto FTP.


§8. Płatności

 1. Podstawową formą płatności za usługi i produkty zamawiane w PrintPoint Norbert Regulski jest płatność w formie przedpłaty przelewem, gotówką przy odbiorze ososbistym lub gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.

 2. Klienci którzy nie przesłali upoważnienia do wystawienia przez PrintPoint Norbert Regulski faktur bez podpisu odbiorcy oraz kopii dokumentów rejestracyjnych swojej firmy (tj. wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, potwierdzenie nadania NIP, REGON) są zobowiązani do regulowania płatności w formie przedpłaty przelewem lub pobrania przez kuriera.

 3. Klienci mogą ubiegać się po kwartale czynnej wspólpracy od chwili rozpoczęcia współpracy o odroczone płatności w wysokości maksymalnej 2 000 zł brutto z terminem płatności 7 dni (kredyt kupiecki). W celu uzyskania kredytu należy wypełnić Wniosek kredytowy oraz przesłać go pocztą na adres PrintPoint Norbert Regulski, Łomianki 05-092, ul. Rolnicza 21 lub mailem biuro@printpoint.com.pl, wraz z wymienionymi w nim załącznikami. Niekompletnie wypełnione wnioski lub wnioski bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.

 4. Odroczone płatności przysługują jedynie Klientom, którzy nie zalegają z płatnościami wobec PrintPoint Norbert Regulski. W przypadku opóźnienia płatności większej od 7 dni, Klient traci prawo do kredytu kupieckiego i może być obsługiwany przez PrintPoint Norbert Regulski wyłącznie w trybie płatności w formie przedpłaty przelewem lub gotówką / gotówką przy odbiorze przesyłki. Przywrócenie kredytu kupieckiego leży w gestii PrintPoint Norbert Regulski i nie następuje automatycznie po spłaceniu zaległych należności. Za termin płatności uznaje się dzień zaksięgowania płatności na koncie PrintPoint Norbert Regulski przez Bank.

 5. PrintPoint Norbert Regulski może żądać od Klienta przedpłaty przed zrealizowaniem zamówienia.

 6. zamawiający składający zamówienie akceptuje formę przesyłania faktury w formacie PDF drogą elektorniczną.
   


§9. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie PrintPoint Norbert Regulski. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.

 2. Reklamacje dotyczące jakości usług lub produktów mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 7 dni od momentu ich zrealizowania przez PrintPoint Norbert Regulski. Należy przesyłać je w postaci pisemnego protokołu. Termin 7 dni nie obowiązuje w przypadku reklamacji gwarantowanej trwałości produktu lub usługi. Koszt przesyłki w przypadku uznania reklamacji pokrywa PrintPoint Norbert Regulski.

 3. Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.

 4. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez PrintPoint Norbert Regulski reklamowanego nakładu, reklamacja zostanie rozpatrzona a pracownik PrintPoint Norbert Regulski poinformuje klienta o sposobie jej rozwiązania.

 5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.

 6. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, strony zgodnie wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.


§10. Odpowiedzialność odszkodowawcza

 1. PrintPoint Norbert Regulski wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń. Oznacza to, iż Zamawiający nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych z podanego tytułu. Zapis ten nie dotyczy konsumentów, to jest osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

 2. W przypadku konsumentów, PrintPoint Norbert Regulski ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie pod warunkiem przestrzegania przez konsumenta regulaminu. Roszczenie odszkodowawcze w tym przypadku nie może jednak w żadnym wypadku przekroczyć wartości przedmiotowego zlecenia. 

 

§11. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

 1. Konsument – osoba fizyczna, która działa w celu niezwiązanym z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodem. Art. 22 Kodeksu Cywilnego (KC).
   

 2. Z uwagi na fakt, że realizacja zlecenia rozpoczyna się w momencie jego przyjęcia do realizacji, a także zważywszy, że jest to świadczenie o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zleceniu lub ściśle związanych z jego osobą, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z Ustawą z dnia 2.03 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. nr 22 poz. 271, z późn. zm.).§12. Przetwarzanie danych

 1. Dla PrintPoint Norbert Regulski ochrona danych osobowych swoich klientów stanowi najwyższy priorytet. PrintPoint Norbert Regulski przestrzega zasad i wymogów prawa w przedmiocie ochrony danych osobowych. Wszystkie te zasady są ujęte w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część umowy dotyczącej realizacji zleceń. 


§13. Właściwość Sądu

 1. Wszelkie spory dotyczące wykonania niniejszej umowy rozstrzygane bedą przez Sąd miejscowo właściwy dla PrintPoint Norbert Regulski


§14. Ważność

 1. Z dniem opublikowania tego regulaminu, wszystkie poprzednie tracą ważność.

Zajrzyj na naszego bloga :)

bottom of page